Otte Ruds Vej 65, 5220 Odense SØ, Denmark. Tel: +45 30 60 31 91

Member of the Chartered Institute of Linguists

Member of the Translators Association

Forside

Hun havde altid klædt sig i bløde Mellemfarver, graat og brunt af matte Silkestoffer, og dette douce over hendes Dragt, der skænkede hende en egen Elegance, det passede ogsaa saa helt til hendes Hoved, som løftede sig frem saa rankt over den høje Pibe, med sin Nakkeknude og Ansigtet, som en skaaren Kame.

Saaledes var hun, og saadan, med denne ranke, lidt ubevægelige Ro, havde hun altid levet sit rige Liv som Millionærens Datter.

Hun havde ingen Alder. Hendes Smil, der var smukt og viste en Rad af dejlige Tænder, var hverken ungt eller ældet, det var kun et høfligt Konversationssmil uden Aar og maaske lidt ligegyldigt paa Bunden.

Elna Holmer bragte med sig al den aflagrede Rigdoms Tryghed, parret med en fornem Stilfærdighed, der mindede om lydløs Gang paa bløde Smyrnatæpper. Livet var ogsaa gaaet stilfærdigt for hende.

Stilfærdigt midt i dets Fester. Thi hende var det en Vane at sidde silkeklædt ved rige Borde og at kede sig under tændte Kroner paa Rout'ernes Uendelighed. Alt det kom med Aarstiderne; naar de forlod deres Landsted og tog hjem til deres store Gaard paa Amagertorv, og Sæsonen aabnedes. Da gled Elna Holmer douce og rank atter hen gennem Velgørenhedsfesterne og Selskaberne og alt det, som Lunet og Moden bød. Hun hørte til deri.

Paa Baller gik hun dog ikke mere. Ingen vidste, naar hun var holdt op at  

She had always dressed in soft neutral tones, matt silks in greys and browns, and this muted quality of her attire, which gave her a singular elegance, also fitted so perfectly with the way she carried her head, held so erect over the high fluted collar, with her chignon and her face like a sculpted cameo.

That is how she was, and thus – with this upright, rather inflexible calm – had she always lived her rich life as the millionaire’s daughter.

She knew no age. Her smile, which was beautiful and revealed a row of lovely teeth, was neither young nor old; it was just a polite social smile, timeless and, at bottom, possibly a little indifferent.

Elna Holmer brought with her all the security of seasoned wealth, coupled with a serene dignity reminiscent of silent footsteps on soft Smyrna carpets. Life had also passed serenely for her; serenely amid its festivities. For she was accustomed to sitting silk-clad at lavish tables, beset by boredom under the lit chandeliers on the endless social round. All this followed the seasons; when they left their country seat, went home to their grand mansion on Amager Square and the Season opened. Then Elna Holmer, gentle and erect, sailed once more through the charity parties and society gatherings and all that fancy and fashion had to offer. This was where she belonged.

She no longer went to balls though. No one could say when she had


Translation Danish to English